Back to Top

Chefshandledning

Handledning för chefer – individuellt eller i grupp

Att möta och leda människor i det dagliga arbetet är spännande men kan också vara en utmaning. Handledning är ett sätt att bevara kvalitén och utveckla det professionella i dessa möten. Syftet är att fördjupa din teoretiska förankring och öka medvetenhet om ditt personliga förhållningssätt. Handledning bidrar till ett ökat välmående och förebygger stress och utmattningstillstånd.


Chefshandledning

Kan vara ett sätt för att få ökad medvetenhet och förståelse för dig själv och ditt samspel med andra. Som chef är det ofta av största vikt att ha ett fungerande samspelsmönster och kunna anpassa detta utifrån de situationer du ställs inför. Det kan handla om att få dina medarbetare med dig och förankra idéer. Det kan också handla om att lösa problem, sätta tydliga ramar och gränser, lösa konflikter eller hantera kriser. Att stanna upp och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner ger möjlighet till ökad självkännedom och bättre ledarskap.


Handledning innebär också en möjlighet till personlig utveckling och att se sin roll i arbetsgruppen i ett annat perspektiv.

Den hjälper dig att fokusera på det som är väsentligt i ditt arbete och att se klarare på det som är svårt så att du får tillbaks arbetsron.


snödroppe